ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის შესახებ №1 ოქმი 02/28/2018 03/03/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩებველთა საბჭო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, განსაზღვრავს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომში – მერიის) სტრუქტურას, მერიის თანამდებობის პირების უფლებამოსილებებს, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის ორგანიზებას №15 დებულება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №17 დებულება 01/06/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ №18 დადგენილება 12/24/2019 12/23/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №18 დებულება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი №2 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის შესახებ №2 ოქმი 04/20/2018 04/23/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩებველთა საბჭო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №20 დადგენილება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ №22 დადგენილება 11/23/2017 12/01/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ცვლილება შევიდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 დეკემბრის №34 დადგენილებაში №22 დადგენილება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №32 დებულება 06/12/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №34 დებულება 06/12/2017 12/12/2017 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური) წარმოადგენს მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს ერთიანი საფინანსო პოლიტიკის განხორციელებას, ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შედგენას, დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრების მართვას, ბუღალტრულ აღრიცხვას, აკონტროლებს ფინანსური რესურსების რაციონალურ და ეფექტურ გამოყენებას. №35 დებულება 06/12/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №36 დებულება 06/12/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №37 დებულება 12/06/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ №4 დადგენილება 01/12/2018 01/15/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ №40 დებულება 12/06/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით სათათბირო ორგანოს – საბჭოს შექმნისა და უფლებამოსილების განსაზღვის შესახებ მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით სათათბირო ორგანოს – საბჭოს შექმნისა და უფლებამოსილების განსაზღვის შესახებ №47 1248 ბრძანება 07/10/2018 07/10/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მერის 2019 წლის ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის გაწეული მუშაობის შესახებ 2 ანგარიში 11/21/2019 11/24/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ 27RSXOOOO3 ოქმი 10/25/2018 10/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ 27RSXOOOO5 ოქმი 11/16/2018 11/18/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ წყნორის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 36 ოქმი 02/08/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძმუისის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 37 ოქმი 02/08/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სოჩხეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 38 ოქმი 02/08/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გუურნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 39 ოქმი 02/11/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ანტორიის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 40 ოქმი 02/11/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბობოთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 41 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კითხიჯის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 42 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კისორეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 43 ოქმი 02/11/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კორეეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 44 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ნაძვას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 45 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ციხიას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 46 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებაში „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 43 დადგენილება 04/27/2018 12/27/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე 06/04/2021 N 47 479 სამოქმედო გეგმა 04/06/2021 04/08/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება მუნიციპალიტეტში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მერის ბრძანება და დანართი N 47 56 ბრძანება 01/09/2019 01/10/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
“ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენტოს“ შორის უსასყიდლო აღნაგობის ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემა “ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითრების სააგენტოს“ შორის უსასყიდლო აღნაგობის ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე N 48 1 განკარგულება 01/22/2019 01/23/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ანგარიში 2019 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ანგარიში 2019 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ N 48 1 ანგარიში 01/24/2020 01/27/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“ ს დაფუძნებისა და რეგისტრაციის შესახებ საკრებულოს იურდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომიის დასკვნა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს დაფუძნების, რეგისტრაციაში გატარებისა და ფრაქციის თავმჯდომარედ ირაკლი აბესაძის არჩევის შესახებ N 48 2 განკარგულება 01/22/2019 01/23/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის 2019 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახე N 48 2 ანგარიში 01/27/2020 01/27/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეთა მოძრაობა“ -ს დაფუძნებისა და რეგისტრაციის შესახებ საკრებულოს იურდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომიის დასკვნა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მწვანეთა მოძრაობა“-ს დაფუძნების, რეგისტრაციაში გატარებისა და ფრაქციის თავმჯდომარედ მანუჩარი გოტიაშვილის არჩევის შესახებ N 48 3 განკარგულება 01/22/2019 01/23/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების 2020-2022 პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ საქართველოს რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების 2020-2022 პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ N 48 30 განკარგულება 06/10/2020 06/11/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი 2020- 2023წწ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის (2020-2023) დატკიცების შესახებ N 48 31 განკარგულება 06/10/2020 06/11/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის შემცირება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის შემცირების შესახებ N 48 37 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდს შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების შესახებ ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდისათვი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე N 48 38 განკარგულება 04/30/2019 05/06/2019 ტყიბულის მუნიციპალტეტის საკრებულო
სოციალური პროგრამების შესრულების ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელის ანგარიში და 2020 წლის ბიუჯეტიდან განსახორციელებელი მუნიციპალური სოციალური პროგრამის შესრულების თაობაზე“ N 48 64 ანგარიში 12/25/2020 12/29/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმა „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმის“ დამტკიცების თაობაზე“ განკარგულება №48 65 N 48 65 განკარგულება 12/25/2020 12/29/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ინფორმაცია, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის მანძილზე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების შესრულების შესახებ N 48 83 განკარგულება 12/25/2018 12/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N 48 84 განკარგულება 12/25/2018 12/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ N 48 85 განკარგულება 12/25/2018 12/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილები საქართველოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს - საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილების გამოყოფის შესახებ N1 განკარგულება 09/01/2020 09/04/2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის ოქმი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების საკითხებთან დაკავშირებით № 2 ოქმი 01/11/2019 01/17/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია

Pages