ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
სოფელ ხრესილის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ №009 ოქმი 02/19/2021 03/12/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის შესახებ №1 ოქმი 02/28/2018 03/03/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩებველთა საბჭო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, განსაზღვრავს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომში – მერიის) სტრუქტურას, მერიის თანამდებობის პირების უფლებამოსილებებს, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის ორგანიზებას №15 დებულება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №17 დებულება 01/06/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ №18 დადგენილება 12/24/2019 12/23/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №18 დებულება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი №2 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის შესახებ №2 ოქმი 04/20/2018 04/23/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩებველთა საბჭო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №20 დადგენილება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ცვლილება შევიდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 დეკემბრის №34 დადგენილებაში №22 დადგენილება 01/26/2018 02/02/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ №22 დადგენილება 11/23/2017 12/01/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №32 დებულება 06/12/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №34 დებულება 06/12/2017 12/12/2017 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური) წარმოადგენს მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს ერთიანი საფინანსო პოლიტიკის განხორციელებას, ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შედგენას, დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრების მართვას, ბუღალტრულ აღრიცხვას, აკონტროლებს ფინანსური რესურსების რაციონალურ და ეფექტურ გამოყენებას. №35 დებულება 06/12/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №36 დებულება 06/12/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ №37 დებულება 12/06/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ №4 დადგენილება 01/12/2018 01/15/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ №40 დებულება 12/06/2017 12/12/2017 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით სათათბირო ორგანოს – საბჭოს შექმნისა და უფლებამოსილების განსაზღვის შესახებ მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით სათათბირო ორგანოს – საბჭოს შექმნისა და უფლებამოსილების განსაზღვის შესახებ №47 1248 ბრძანება 07/10/2018 07/10/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მერის 2019 წლის ანგარიში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის გაწეული მუშაობის შესახებ 2 ანგარიში 11/21/2019 11/24/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ 27RSXOOOO3 ოქმი 10/25/2018 10/26/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ 27RSXOOOO5 ოქმი 11/16/2018 11/18/2018 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ წყნორის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 36 ოქმი 02/08/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძმუისის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 37 ოქმი 02/08/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სოჩხეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 38 ოქმი 02/08/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გუურნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 39 ოქმი 02/11/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ანტორიის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 40 ოქმი 02/11/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბობოთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 41 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კითხიჯის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 42 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კისორეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 43 ოქმი 02/11/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ კორეეთის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 44 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ნაძვას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 45 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ციხიას საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 46 ოქმი 02/12/2019 03/01/2019 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქციის ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’ წევრები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’ დაფუძნების, რეგისტრაციაში გატარების, ფრაქციის თავმჯდომარისა და ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ :გ-75.75213378 განკარგულება 12/03/2021 12/08/2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე :გ-75.75220908 განკარგულება 03/31/2022 04/05/2022 ტყიბულიას მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ხორჩანას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/07/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ნაბოსლევის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სოჩხეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/08/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ორპირის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ძმუისის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/08/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ სამტრეედიის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/30/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ქვედა ჭყეპის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ წყნორის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/08/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გადმოღმა წყალწითელას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/31/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ქვედა ჭყეპის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/03/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბობოთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/09/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ახალდაბას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/31/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ შუყერის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/02/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ გურნის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/09/2023 02/13/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ბუეთის დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/31/2023 02/06/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფელ ჯონიას დასახლების საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ N დასახლების საერთო კრების ოქმი 02/02/2023 02/10/2023 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია

Pages