ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა

გააზიარე