ცხელი ხაზი:(497) 22 20 20

სამივლინებო ხარჯი

თანამდებობის პირთა და თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯი - 4324 ლარი

თანამდებობის პირთა და თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯი 7388,22 ლარი